www.zokovopanasonik.cz :: Info o ZO a OS KOVO (19.12.2018 - 09:17)

Info o ZO a OS KOVO

Odbory jsou ze zákona zástupci všech zaměstnanců. To znamená, že i naše odborová organizace zastupuje všechny zaměstnance PAVCCZ. Toto se ale týká pouze kolektivních zájmů a dopadů, např. při vyjednávání Kolektivní smlouvy, otázkách bezpečnosti a zdraví při práci - sem patří i účast při projednávání výše odškodnění při pracovních úrazech, projednávání pracovních kalendářů a jejich změn, zastupujeme zaměstnance na evropské podnikové radě - Panasonic European Congress.

Dalším, neméně důležitým úkolem odborů je zastupování svých členů v jejich individuálních nárocích, sporech se zaměstnavatelem, apod. Jsme schopni jako zástupci jednotlivých zaměstnanců řešit se zaměstnavatelem jejich konkrétní pracovní podmínky (např. problémy s nadřízenými), zastupujeme své členy na jejich žádost při disciplinárních řízeních (odebírání bonusů, osobních ohodnocení, apod.) a dohlížíme na to, aby výsledek tohoto řízení nebyl v rozporu se Zákony ČR a interními předpisy podniku a zároveň na to, aby nebyl v jednotlivých případech používán pro zaměstnance „dvojí metr". Ve velké řadě případů jsme schopni jednání dovést do takového konce, který je přijatelný nejen pro zaměstnavatele, ale především pro zaměstnance - člena odborové organizace.

Nejvyšším rozhodujícím orgánem naší odborové organizace je členská schůze, případně konference. Činnost organizace mezi členskými schůzemi, resp. konferencemi řídí volený výbor odborové organizace, v jehož čele je předseda odborové organizace. Volební období celého výboru je čtyřleté, výbor volí vždy celá členská základna. Nově zvolený výbor si pak zvolí svého předsedu, místopředsedu a hospodáře. Kandidovat na člena výboru může každý člen odborové organizace Panasonik Plzeň.

Hlavním příjmem naší organizace jsou členské příspěvky, které ve výši 1% z čisté mzdy platí každý člen. Z celkové vybrané částky odvedeme 25% Odborovému svazu KOVO a ze zbylých 75% jsou hrazeny všechny náklady kromě mzdy uvolněného předsedy, školení funkcionářů a nákupu odborné literatury - ty jsou hrazeny z účelové dotace, na jejímž poskytnutí jsme se se zaměstnavatelem dohodli v Kolektivní smlouvě. Jiné příjmy odborová organizace nemá.

Odborová organizace Panasonik Plzeň je zapsána u odborového svazu KOVO, což je největší odborový svaz Českomoravské konfederace odborových svazů a zároveň největší odborový svaz v České republice. OS Kovo má v současnosti zhruba 120 000 členů v asi 800 Základních organizací. V čele svazu stojí výkonné vedení: předseda Josef Středula, místopředsedové Jaroslav Souček, Jaromír Endlicher a Jiří Marek. Nejvyšší rozhodující orgán svazu je sjezd. Poslední proběhl v červnu 2009. Činnost svazu mezi sjezdy řídí Rada OS KOVO.

V současné době poskytuje OS KOVO zdarma svým Základním organizacím:

  • Materiální zabezpečení (členské průkazky, evidenční karty, časopis Kovák, apod.)
  • Právní a odborná pomoc (nejen pro ZO, ale samozřejmě i pro členy ZO) - Odborový svaz Kovo disponuje širokým spektrem právníků, specialistů na bezpečnost práce, kolektivní vyjednávání, daňovou problematiku, ...
  • Ostatní - sem patří různá sociální výpomoc, např. v roce 2002 vyplatil OS KOVO svým členům téměř 6 miliónů Kč v náhradách za škody způsobené povodněmi